بهترین روستای شمال برای زندگی | هفت روستای برتر | کایت