بانکوک بهتر است یا پاتایا ؟  کدام  برای سفر ایرانیان بهتر است؟ | کایت