کوش آداسی | سفرنامه شهر تاریخی و زیبای افسوس کوش‌آداسی | کایت