بزرگترین مسجد ترکیه در استانبول که شکوه آن کافر را مسلمان می‌کند  | کایت