کنسل شدن - لغو پروازهای داخلی و خارجی آپدیت 21 فروردین | کایت