کال نمک رودخانه‌ی به رنگ مروارید در دل کویر | کایت