اقیانوس ابر ایران کجاست؟ بر روی ابرها قدم بگذارید. | کایت