روستای فیلبند ، لمس نسیمی خنک بر فراز بام مازندران | کایت