غار نمکدان، یکی از طولانی‌ترین غارهای نمکی جهان  | کایت