تور کیش هتل مارینا پارک از همه شهرها ویژه نوروز 1401

اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 461
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: تبریز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 576
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: تهران
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 710
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: شیراز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 713
وسیله نقلیه: کیش ایر
تاریخ شروع اعتبار: 26 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: تهران
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 704
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: مشهد
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 705
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: اصفهان
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 709
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: ساری
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 482
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: اصفهان
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 889
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 28 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: اهواز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 895
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: کرمانشاه
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 896
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: ساری
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 905
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: کرمان
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 906
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 28 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: یزد
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1123
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: مشهد
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1179
وسیله نقلیه: کیش ایر
تاریخ شروع اعتبار: 26 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: تهران
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1150
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 28 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: شیراز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
16

خدمات هتل مارینا پارک

 • دربان
 • صندوق امانات
 • آسانسور
 • اتاق خانواده
 • میز جلو 24 ساعته
 • استخر روباز

معرفی هتل مارینا پارک

هتل مارینای کیش یکی از هتل‌های 5 ستاره و لوکس جزیره‌ی کیش است که به دلایل متعدد در بین مسافران تور کیش بسیار محبوب می‌باشد. از دلایل محبوبیت هتل مارینا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: موقعیت مکانی هتل مارینا بسیار عالی است، چرا که در نزدیک‌ترین فاصله تا دریا قرار گرفته و 750 متر ساحل اختصاصی دارد. دیگر اینکه اتاق‌ها و سوئیت‌های هتل مارینا بسیار مجلل و دارای امکانات فوق العاده‌ای هستند که برای مسافران تور کیش اقامتی فراموش نشدنی را رقم می‌زنند. پیشنهادهای ما به شما خرید تور کیش هتل ماریناست زیرا به دلیل نزدیک بودن به ساحل و برخورداری از ساحل اختصاصی، مسافران همیشه امکان پیاده روی در ساحل و استفاده از تفریحات آبی را دارند. ضمن اینکه سوئیت رویال هتل مارینا با امکانات مدرن و طراحی زیبا و بی نظیرش سفر به کیش را برای مسافران، به تجربه‌ای بدون تکرار تبدیل خواهد کرد. به علاوه فضای باز هتل دارای مناظر زیبا و پوشش گیاهی متنوع بوده و می‌تواند برای گذراندن بعد از ظهری به یاد ماندنی مناسب باشد. البته هتل مارینا برای واحدهای خود هزینه‌ی زیادی را دریافت می‌کند، ولی مسافران تور کیش می‌دانند در مقابل این هزینه، خدمات بسیار بالایی دریافت خواهند کرد. قیمت تور کیش هتل مارینا با توجه به زمان برگزاری تور، تعداد روزهای اقامت، خدمات اتاق و... متغیر است و ممکن است در زمان‌های شلوغ سال بیشتر هم بشود. شما می‌توانید برای رزرو تور کیش هتل مارینا به صورت حضوری، تلفنی و آنلاین اقدام کرده و از هر شهری در ایران آن را خریداری نمایید، ضمن اینکه تور کیش هتل مارینا را می‌توان مانند تمام تورهای کایت به صورت اقساطی خرید. هتل مارینا دارای 2 طبقه و 190 واحد اقامتی است و از امکانات بسیار خوبی از جمله رستوران‌های مختلف، ساحل اختصاصی، مجموعه‌ی ورزشی، اسکله‌ی مخصوص با قایق و... برخوردار می‌باشد.


معرفی اتاق‌های هتل مارینا پارک کیش

هتل مارینای کیش 2 طبقه و 190 واحد اقامتی به صورت اتاق و سوئیت‌های مختلف دارد که هر یک دارای ویژگی‌ها و قیمت‌های متفاوت می‌باشند:

 • اتاق 2 تخته‌ی رو به دریای مارینا: اتاق‌های 2 تخته‌ی هتل مارینا 35 متر مربع مساحت، نمای رو به دریا و یک تخت 2 نفره یا 2 تخت تک نفره دارند، این اتاق‌های دارای یک سرویس اضافه و وعده‌ی صبحانه و ناهار هستند.

 • اتاق 2 تخته‌ی رو به پارک مارینا: اتاق‌های 2 تخته‌ی رو به پارک هتل مارینا با یک تخت 2 نفره یا 2 تخت تک نفره تجهیز شده‌اند، این اتاق‌ها نمایی رو به پارک، یک سرویس اضافه به صورت کاناپه‌ی تختخواب شو و وعده‌های صبحانه و ناهار دارند.

 • سوئیت تک خواب مارینا برای 2 نفر: سوئیت‌های تک خواب هتل مارینا دارای 90 متر مربع مساحت، یک اتاق خواب و یک سالن نشیمن هستند، سرویس خواب این اتاق‌ها به صورت یک تخت 2 نفره دراتاق است و یک سرویس اضافه و وعده‌ی صبحانه و ناهار دارند.

 • سوئیت تک خواب جونیور مارینا برای 2 نفر: سوئیت‌های تک خواب جونیور هتل مارینا نیز یک اتاق خواب دارند که یک تخت 2 نفره در آن قرار دارد، مساحت این سوئیت‌ها 64 متر مربع است و یک سرویس اضافه به صورت کاناپه‌ی تخت خواب شو دارند.

 • سوئیت 2 خوابه‌ی جونیور مارینا برای 4 نفر: سرویس خواب سوئیت‌های 2 خوابه‌ی جونیور هتل مارینا به صورت یک تخت 2 نفره در یک اتاق و 2 تخت تک نفره در اتاق دیگر است، این سوئیت‌ها نیز 90 متر مربع مساحت و یک سرویس اضافه به صورت تخت تاشو دارند.

 • سوئیت 2 خوابه‌ی ویژه‌ی جونیور مارینا برای 4 نفر: سوئیت‌های 2 خوابه‌ی ویژه‌ی هتل مارینا با 120 متر مربع مساحت و 2 اتاق خواب، یکی از بهترین سوئیت‌های هتل مارینا هستند، این سوئیت‌ها دارای 4 تخت هستند، یک تخت 2 نفره در یک اتاق و 2 تخت تک نفره در اتاق دیگر. نمای سوئیت‌های جونیور ویژه رو به دریاست و یک سرویس اضافه دارد.

 • سوئیت رویال مارینا برای 6 نفر: لوکس‌ترین سوئیت هتل مارینا با 145 متر مربع مساحت سوئیت‌های رویال 6 تخته هستند که دارای 2 اتاق خواب می‌باشند. سوئیت‌های رویال مارینا در هر اتاق یک تخت 2 نفره و در نشیمن 2 تخت تک نفره دارند، نمای آن‌ها رو به پارک است و قابلیت افزودن سرویس اضافه ندارند.

آدرس هتل مارینا پارک

G2CV+FX8، كيش، استان هرمزگان
سوالات متداول

پرتکرارترین سوالات مسافران کایت در مورد تور را در اینجا بخوانید.

سلیقه و نظر مسافران تنها عامل در انتخاب اتاق‌هاست، مسافران باید با توجه به علایق، تعداد و انتظاراتی که از خدمات اتاق مورد نظرشان دارند، اقدام به انتخاب اتاق نمایند.
هر گاه مسافر زمان مورد نظرش را برای سفر به ما اطلاع داد ما یک پرواز در همان زمان برای تور کیش انتخاب خواهیم کرد.
تورهایی که در کایت ارائه می‌شوند، در واقع به وسیله‌ی آژانس‌های مسافرتی مختلف عرضه شده‌اند بنابراین خدمات گوناگون و متنوعی دارند، در قسمت خدمات تورها در همین صفحه می‌توانید تورهای مختلف و خدماتشان را مشاهده نمایید.
چنانچه تور مورد نظرتان را از کایت خریداری کنید، می‌توانید از ویژگی شخصی سازی تورها استفاده نمایید، معنای این ویژگی این است که اطلاعات تور از جمله تعداد شب و روز اقامت، نوع هتل، خدمات اتاق و... بر اساس سلیقه و نظر مسافران گرد آوری و در تور آن‌ها لحاظ می‌شود.
بله، امکان خرید اقساطی همه‌ی تورهای کایت چه خارجی و چه داخلی، فراهم شده است، این امکان برای تور کیش هتل مارینا نیز مهیاست.
مواردی که بر قیمت تورهای مختلف اثر می‌گذارند عبارتند از: نوع هتل، نوع اتاق، خدمات اتاق، زمان برگزاری تور، تامین کننده‌ی تور، تعداد روزهای اقامت و... . چون این موارد متفاوت هستند قیمت هر تور نیز ممکن است با تورهای دیگر متفاوت باشد. شما می‌توانید قیمت تورها را که مرتبا به روز می‌شوند، در سایت مشاهده کرده یا برای اطلاع از قیمت‌های دقیق با ما تماس بگیرید.
چند تامین کنندگی بودن کایت سبب شده که آژانس‌های مسافرتی متعدد تورهای خود را با خدمات گوناگون روی سایت ما باز کنند، به همین دلیل امکان ضمانت قیمت دقیق تورها با توجه به تعدد آژانس‌ها و خدماتشان مهیا نیست. اما کارشناسان ما این اطمینان را به شما می‌دهند که کمترین نرخ بازار را برای بالاترین کیفیت ارائه نمایند.
از میان روش‌های رزرو تور در کایت می‌توان به روش حضوری، روش تماس تلفنی و روش رزرو آنلاین اشاره کرد. در روش حضوری باید شخصا به کایت آمده و تور مورد نظرتان را رزرو کنید. در روش تلفنی مسافر با کایت تماس گرفته و از این طریق تور خود را رزرو می‌کند. در روش سوم در هر ساعت از شبانه روز و هر کجای ایران باشید می‌توانید تور مورد نظر خود را به صورت اینترنتی رزرو نمایید. (این روش برای برخی تورها از جمله تور کیش هتل مارینا فراهم شده است)
برای اینکه بدانید کدام هتل‌ها برای کدام اتاق‌های خود چه وعده‌های غذایی را در نظر گرفته‌اند، می‌توانید به صفحه‌ی معرفی اتاق‌ها مراجعه کرده و خدمات هر اتاق را در کنار نام آن ببینید. برخی از اتاق‌ها به صورت پیش فرض دارای وعده‌ی صبحانه و برخی دیگر دارای تمام وعده‌های غذایی هستند، کایت هر وعده‌ی غذایی را که از سمت هتل برای یک اتاق در نظر گرفته شده باشد، پشتیبانی می‌کند.
برای انتخاب زمان برگزاری تور به زمان مورد نظر مسافر برای سفر توجه می‌شود، بنابراین تور زمانی برگزار می‌شود، که فرد مسافر از ما درخواست برگزاری آن را داشته باشد. دقت کنید قیمت تورها ممکن است در زمان‌های مختلف متفاوت باشد، ضمن اینکه این‌ها در صورتی است که محدودیت خاصی همچون محدودیت کرونایی باعث تغییر برنامه‌ها نشود.
امکانِ خریدِ اقساطی تورها، پشتیبانی ۲۴ ساعته، ارائه‌ی خدمات متنوع در اکثر هتل‌های ایران و جهان، همکاری با تامین کنندگان معتبر و... از جمله مزیت‌هایی است که شامل حال افرادی که از کایت تور می‌خرند خواهد شد.