تور کیش هتل پانوراما یژه پاییز 1400

اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 461
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: تبریز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 576
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: تهران
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 710
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: شیراز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 713
وسیله نقلیه: کیش ایر
تاریخ شروع اعتبار: 26 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: تهران
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 704
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: مشهد
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 705
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: اصفهان
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 709
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: ساری
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 482
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: اصفهان
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 889
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 28 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: اهواز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 893
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: رشت
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 895
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: کرمانشاه
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 896
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: ساری
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 905
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: کرمان
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 906
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 28 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: یزد
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1123
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: مشهد
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1179
وسیله نقلیه: کیش ایر
تاریخ شروع اعتبار: 26 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: تهران
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1150
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 28 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: شیراز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
17

خدمات هتل پانوراما

 • دربان
 • صندوق امانات
 • آسانسور
 • اتاق خانواده
 • میز جلو 24 ساعته
 • رستوران

معرفی هتل پانوراما

یکی از لوکس‌ترین هتل‌های تور کیش هتل 5 ستاره‌ی پانورامای این جزیره است که در سال 1398 ساخته شد. این هتل از مشخصاتی همچون کیفیت بالا و موقعیت جغرافیایی بسیار خوب در جزیره برخوردار است، اما مهم‌ترین ویژگی آن تنوع در نوع اتاق‌ها می‌باشد. اتاق‌های کانکت هتل پانوراما تجربه‌ی جدید و جذابی است که لذت سفر با خانواده را چندین برابر می‌کند، به همین دلیل تور کیش هتل پانوراما،‌ برای افرادی که قصد دارند به صورت خانوادگی به کیش سفر کنند، یک پیشنهاد عالی است. هتل پانورامای کیش در نزدیکی میدان ساحل کیش واقع شده و به اماکن تفریحی و تجاری جزیره از جمله ساحل خلیج فارس و مراکز خرید زیتون و سارینا 2 نزدیک است و در زمان کوتاهی می‌توانید خود را از هتل به این مکان‌ها برسانید. شما می‌توانید قیمت هر تور را در همین صفحه در لیست تورها مشاهده کنید، اما از آنجا که قیمت تور کیش هتل پانوراما، بر اساس مواردی همچون خدمات اتاق، مدت زمان اقامت، تاریخ تور کیش و... تعیین می‌شود و ممکن است در زمان‌های مختلف تغییر کند، بنابراین برای آگاهی از قیمت دقیق هر تور می‌توانید با ما تماس بگیرید. تور کیش را می‌توانید به صورت نقد یا اقساط  و از همه جای ایران خریداری کنید، ضمن اینکه امکان خرید حضوری، تلفنی و اینترنتی برای تور کیش هتل پانوراما فراهم شده است. هتل پانوراما 15 طبقه و 267 واحد اقامتی دارد که دارای امکانات بسیار خوب و پرسنل حرفه‌ای می‌باشند. این هتل 2 رستوران، کافی شاپ، مجموعه‌ی ورزشی، سالن کفرانس و بسیاری امکانات دیگر دارد و با بالاترین کیفیت آماده‌ی پذیرایی از مسافران گرامی می‌باشد.

معرفی اتاق‌های هتل پانورامای کیش

هتل پانوراما دارای انواع اتاق و سوئیت است، به طوری که می‌تواند پاسخگوی افراد با تعداد و سلیقه‌های گوناگون باشد. در ادامه به توضیح مختصری درمورد واحدهای اقامتی این هتل می‌پردازیم:

 • اتاق 2 تخته‌ی پانوراما: اتاق‌های 2 تخته‌ی پانوراما، در طبقات دوم تا دوازدهم این هتل قرار دارند، برخی دارای یک تخت 2 نفره و برخی دیگر دارای 2 تخت یک نفره می‌باشند، به همراه صبحانه هستند و قابلیت افزودن سرویس اضافه ندارند.

 • اتاق 2 تخته‌ی لوکس پانوراما: اتاق‌های 2 تخته‌ی لوکس پانوراما از اتاق‌های 2 تخته‌ی معمولی بزرگ‌تر هستند و طراحی، امکانات و خدمات بیشتری دارند، ضمن اینکه از قابلیت افزودن یک سرویس اضافه نیز برخوردارند.

 • اتاق 2 تخته‌ی رو به دریای پانوراما: اتاق‌های 2 تخته‌ی رو به دریای پانوراما همانند اتاق‌های 2 تخته‌ی معمولی این هتل هستند، با این تفاوت که نمایی رو به دریا دارند و از تراس آن‌ها می‌توان خلیج زیبای فارس را مشاهده کرد.

 • اتاق 3 تخته‌ی پانوراما: اتاق‌های 3 تخته‌ی پانوراما، در طبقات دوم تا دوازدهم این هتل قرار دارند، دارای یک تخت 2 نفره و یک تخت تک نفره هستند، به همراه صبحانه می‌باشند و قابلیت افزودن سرویس اضافه ندارند.

 • اتاق 3 تخته‌ی لوکس پانوراما: اتاق‌های 3 تخته‌ی لوکس پانوراما از اتاق‌های 3 تخته‌ی معمولی بزرگ‌تر هستند و طراحی، امکانات و خدمات بیشتری دارند، ضمن اینکه از قابلیت افزودن یک سرویس اضافه نیز برخوردارند.

 • اتاق 3 تخته‌ی رو به دریای پانوراما: اتاق‌های 3 تخته‌ی رو به دریای پانوراما همانند اتاق‌های 3 تخته‌ی معمولی این هتل هستند، با این تفاوت که نمایی رو به دریا دارند و از تراس آن‌ها می‌توان خلیج زیبای فارس را مشاهده کرد.

 • اتاق‌های کانکت 4 تخته‌ی پانوراما: ساختار اتاق‌های کانکت هتل پانوراما به این شکل است که 2 اتاق با درب به هم متصل شده‌اند، در یکی از اتاق‌ها یک تخت 2 نفره و در اتاق دیگر 2 تخت تک نفره قرار دارد. این اتاق‌ها قابلیت افزودن سرویس اضافه ندارند.

 • اتاق‌های کانکت 4 تخته‌ی لوکس پانوراما: اتاق‌های کانکت 4 نفره‌ی لوکس پانوراما نیز از اتصال 2 اتاق 2 تخته بهم تشکیل شده‌اند، اما نسبت به اتاق‌های کانکتِ معمولی متراژ، خدمات و امکانات بیشتری دارند و می‌توان یک سرویس اضافه برای آن‌ها در نظر گرفت.

 • سوئیت‌های 2، 3 و 4 تخته‌ی پانوراما: هتل پانوراما دارای تعدادی سوئیت است که به صورت 2 تخته (با یک تخت 2 نفره در اتاق)، 3 تخته (با یک تخت 2 نفره در اتاق و یک تخت تک نفره در نشیمن) و 4 تخته (با یک تخت 2 نفره در اتاق و 2 تخت تک نفره در نشیمن) در اختیار میهمانان قرار می‌گیرند، این سوئیت‌ها به همراه صبحانه هستند و قابلیت افزودن سرویس اضافه را دارند.

سوالات متداول

 1. قیمت تور کیش هتل پانوراما چقدره؟ در تعیین میزان قیمت هر تور، فاکتورهایی مانند تامین کننده‌ی تور، زمانی که تور برگزار می‌شود، خدماتی که تور ارائه می‌دهد و... نقش دارند، بنابراین قیمت‌های روی سایت ممکن است تغییر کنند. با وجودی که ما همواره سعی می‌کنیم قیمت‌‌ها را به صورت مداوم به روز کنیم، شما می‌توانید برای آگاهی از قیمت دقیق هر تور، با کایت تماس بگیرید.
 2. خدمات تورهای کیش در هتل پانوراما چیاس؟ خدماتی که برای تورهای مختلف ارائه می‌شوند، متفاوت هستند، زیرا این خدمات به وسیله‌ی آژانس‌های مسافرتی مختلف ارائه می‌شوند. اگر به قسمت خدمات تور در همین صفحه مراجعه کنید، می‌توانید خدمات تورهای مختلف را مشاهده کرده و بر اساس آن، هتل و اتاق مورد نظرتان را انتخاب نمایید.
 3. چجوری می‌تونم تور رو رزرو کنم؟ اگر تصمیم دارید یکی از تورهای کایت را رزرو نمایید می‌توانید از طریق 3 روش این کار را انجام دهید: اول اینکه به صورت حضوری به کایت مراجعه کرده و تور مورد نظر خود را رزرو نمایید. دوم می‌توانید با کارشناسان ما تماس تلفنی برقرار کرده و تور مورد نظرتان را رزرو کنید. راه سوم هم این است که به صورت اینترنتی به رزرو تور مورد نظرتان اقدام کنید، البته این روش برای برخی تورهای کایت فراهم شده است.
 4. تور کیش هتل پانوراما، با چه پروازی انجام می‌شه؟ هنگامی که مسافر زمان سفر خود را مشخص ‌کند، ما نوع و زمان پرواز را بر اساس آن تعیین می‌نماییم، یعنی هر پروازی که در زمانِ مورد نظرِ مسافر انجام شود به عنوان پرواز تور، تعیین می‌گردد.
 5. شما قیمت تور رو تضمین می‌کنید؟ تورهای مختلف، با ویژگی‌ها و قیمت‌های متفاوت و به وسیله‌ی آژانس‌های مسافرتی گوناگون، روی سایت کایت باز می‌شود، زیرا کایت یک پلتفرم چند تامین کنندگی است. بنابراین این قیمت‌ها ممکن است تغییر یابند، در نتیجه ما نمی‌توانیم قیمت‌ تورها را به طور دقیق تضمین کنیم. اما تلاش می‌کنیم نرخی که ارائه می‌دهیم پایین‌ترین قیمت باشد، تا جایی که اگر شما توری با مشخصات تورهای کایت، با همان کیفیت ولی قیمت کمتری مشاهده کردید، می‌توانید با ما تماس گرفته و از ما بخواهید که تور را با قیمت مورد نظر شما ارائه دهیم.
 6. خرید تور از کایت چه مزیتی داره؟ تلاش برای ارائه‌ی پایین‌ترین قیمتِ بازار، امکانِ خریدِ اقساطیِ تورها به اشکالِ گوناگون، پشتیبانی ۲۴ ساعته، ارائه‌ی تورها تنها از تامین کنندگانِ معتبر و ارائه‌ی خدمات کامل و متنوع در اکثر هتل‌های ایران و جهان، از جمله مزیت‌های فراوان خرید تور از کایت می‌باشد.
 7. من تور با تعداد شب یا خدمات متفاوت می‌خوام ولی تو لیست شما نیست، می‌تونم از شما بگیرم؟ شخصی سازی تورها یعنی اینکه ما می‌توانیم تعداد شب و روز سفر، هتل، اتاق‌ها و خدماتشان را بر اساس نیاز و سلیقه‌ی مسافران در تور آ‌ن‌ها لحاظ کنیم، این امکانی است که کایت برای کاربران خود فراهم نموده است.
 8. تور کیش برای هتل پانوراما رو اقساطی هم می‌شه خرید؟ امکان خرید اقساطیِ همه‌ی تورهای داخلی و خارجی کایت نیز، ویژگی دیگر ماست که برای راحتی بیشتر شما کاربران گرامی فراهم نموده‌ایم.
 9. تور برای چه تاریخی هست؟ زمان برگزاری تور بر اساس زمانی که مسافر قصد سفر دارد تعیین می‌شود، هر زمانی فرد با ما تماس بگیرد و زمان دقیق سفرش را مشخص کند، زمان تور نیز در همان زمان در نظر گرفته می‌شود. نکته‌ای که در این مورد باید بدانید این است که قیمت یک تور در یک بازه‌ی زمانی، متعلق به همان بازه است و در صورت تغییر زمان ممکن است قیمت‌ها نیز کمی تغییر کند.
 10. کدام اتاق هتل پانوراما رو برای تور باید رزرو کنیم؟ انتخاب اتاق هتل، بر اساس فاکتورهایی مانند تعداد نفرات مسافران، سلیقه‌ی آن‌ها و انتظاراتی که از اتاق مورد نظرشان دارند، انجام می‌گیرد، بنابراین انتخاب اتاق کاملا به سلیقه و نظر مسافر برمی‌گردد.
 11. تور کیش با صبحانه، ناهار و شام در هتل پانوراما دارید؟ ارائه‌ی وعده‌های متنوع غذایی امکانی است که برخی هتل‌ها برای برخی از اتاق‌های خود در نظر می‌گیرند،‌ به این معنی که ممکن است یک اتاق به همراه صبحانه، ناهار و شام و اتاقی دیگر تنها با وعده‌ی صبحانه باشد. هر یک از این وعده‌ها را که هتل برای اتاق مورد نظر شما ارائه دهد کایت نیز آن را پشتیبانی می‌کند، در غیر این صورت ما نمی‌توانیم آن را ارائه دهیم.

سوالات متداول

پرتکرارترین سوالات مسافران کایت در مورد تور را در اینجا بخوانید.