تور کیش هتل آرامیس پلاس از همه شهرها ویژه نوروز 1401

اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 461
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: تبریز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 576
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: تهران
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 710
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: شیراز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 713
وسیله نقلیه: کیش ایر
تاریخ شروع اعتبار: 26 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: تهران
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 704
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: مشهد
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 705
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: اصفهان
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 709
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: ساری
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 482
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: اصفهان
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 889
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 28 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: اهواز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 893
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: رشت
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 895
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: کرمانشاه
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 896
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: ساری
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 905
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: کرمان
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 906
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 28 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: یزد
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1123
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: مشهد
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1179
وسیله نقلیه: کیش ایر
تاریخ شروع اعتبار: 26 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: تهران
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1150
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 28 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: شیراز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
17

خدمات هتل آرامیس پلاس

 • صندوق امانات
 • آسانسور
 • اتاق خانواده
 • رستوران

معرفی هتل آرامیس پلاس

یکی از هتل‌های تازه تاسیس و ۵ ستاره‌ی جزیره‌ی کیش هتل آرامیس پلاس است که در یکی از نقاط مناسب این جزیره برای رفت و آمد به مراکز تفریحی و تجاری ساخته شده است. این هتل دارای ۹ طبقه، ۳ طبقه‌ی منفی و ۱۷۱ واحد اقامتی است و واحدها با چیدمان کلاسیک و امکانات به روز و متعدد پذیرای مسافران می‌باشند. ما تور کیش هتل آرامیس پلاس را به شما پیشنهاد می‌کنیم، چرا که این هتل دارای ویژگی‌های بسیارعالی، کیفیت بالا و امکانات مناسب می‌باشد، برای مثال اتاق‌های هتل آرامیس پلاس دارای نمای دریا هستند که می‌توان از آن‌ها غروب زیبای خلیج فارس را تماشا کرد، از این هتل می‌توان به راحتی به مراکز خریدی همچون پردیس ۱ و ۲ رفت، ساحل و تفریحات جذاب در نزدیکی هتل قرار دارند و امکانات هتل، اتاق‌ها و پرسنل، بسیار ایده آل و حرفه‌ای هستند. بنابراین انتخاب تور کیش هتل آرامیس پلاس می‌تواند اقامتی رویایی و خاطره‌ای ماندگار را از سفر به جزیره‌ی زیبای کیش برای شما رقم بزند. قیمت تور کیش هتل آرامیس پلاس به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله‌ی این عوامل می‌توان به زمان برگزاری تور، خدمات هتل و اتاق، تامین کننده‌ی تور و... اشاره کرد. کایت برای کاربران خود شرایط مناسبی را برای خرید تورهای کیش قرار داده است، مثلا می‌توان تورهای کیش هتل آرامیس پلاس را از همه‌ی شهرهای ایران، حتی از راه دور و به صورت آنلاین خریداری کرد، ضمن اینکه می‌توان این تورها را مانند تمام تورهای کایت به صورت اقساطی رزرو نمود. برای آگاهی از قیمت اتاق‌ها و خدمات آن‌ها می‌توانید به بالای همین صفحه مراجعه کرده و در قسمت تورهای کیش هتل آرامیس پلاس، این موارد را مشاهده کنید. هتل آرامیس پلاس کیش با بهره گیری از امکاناتی نظیر رستوران، کافی شاپ، فضای سبز، استخر، سونا، سالن بدنسازی و ماساژ، ترانسفر رایگان و... آماده است تا برای میهمانان خود تجربه‌ی اقامتی خاطره انگیز را ایجاد کند.


معرفی اتاق‌های هتل آرامیس پلاس کیش

هتل آرامیس پلاس دارای ۱۷۱ واحد اقامتی است که شامل موارد زیر می‌باشد:

 • اتاق‌های ۲ تخته‌ی آرامیس پلاس: اتاق‌های ۲ تخته‌ی هتل آرامیس پلاس دارای یک تخت ۲ نفره یا ۲ تخت تک نفره بوده، وعده‌ی صبحانه دارند اما قابلیت سرویس اضافه ندارند.

 • اتاق‌های ۳ تخته‌ی آرامیس پلاس: در اتاق‌های ۳ تخته‌ی هتل آرامیس پلاس یک تخت ۲ نفره و یک تخت تک نفره قرار داده شده است، این اتاق‌ها وعده‌ی صبحانه داشته و قابلیت افزودن یک سرویس اضافه نیز دارند.

 • سوئیت تک خواب آرامیس پلاس برای ۲ نفر: سوئیت‌های تک خواب هتل آرامیس پلاس دارای یک اتاق خواب هستند که یک تخت ۲ نفره درآن قرار دارد،‌ این سوئیت‌ها نیز قابلیت افزودن سرویس اضافه را نداشته ولی وعده‌ی صبحانه دارند.

 • سوئیت تک خواب آرامیس پلاس برای ۳ نفر: سوئیت‌های ۳ نفره‌ یا ۳ تخته‌ی هتل آرامیس پلاس دارای یک اتاق خواب و نشیمن هستند که یک تخت ۲ نفره در اتاق خواب و یک تخت تک نفره در نشیمن قرار دارد. وعده‌ی صبحانه و سرویس اضافه از جمله خدمات این سوئیت‌ها می‌باشد.

سوالات متداول

 1. قیمت تور کیش هتل آرامیس پلاس چقدره؟ برای تعیین قیمت تور کیش به موارد متعددی مانند تامین کننده‌ی تور، زمان برگزاری تور، خدمات ارائه شده در تور و... توجه می‌شود، هر کدام از این موارد که دچار تغییر شوند قیمت تور نیز تغییر خواهد کرد. شما می‌توانید قیمت هتل و اتاق‌ها را در سایت مشاهده کنید، هر چند این قیمت‌ها حدودی بوده و به صورت مداوم به روز می‌شوند، برای آگاهی از قیمت دقیق هر تور می‌توانید با ما تماس بگیرید.
 2. خدمات تورهای کیش در هتل آرامیس پلاس چیاس؟ با توجه به اینکه خدمات تورها از طریق آژانس‌های خدماتی مختلف تامین می‌شود،‌ هر تور خدمات متفاوتی از تور دیگر خواهد داشت. شما می‌توانید خدمات تورهای مختلف را در همین صفحه مشاهده کرده و هتل،‌ اتاق و خدمات مورد نظرتان را انتخاب نمایید.
 3. چجوری می‌تونم تور رو رزرو کنم؟ روش‌هایی که شما می‌توانید برای رزرو تورهای کایت انتخاب کنید ۳ تا هستند، مراجعه‌ی حضوری و رزرو تور دلخواه، تماس تلفنی و رزرو تور مورد نظر و رزرو آنلاین تور مورد نظر. (امکان رزرو آنلاین و اینترنتی برای بعضی از تورهای ما فراهم شده است.)
 4. تور کیش هتل آرامیس پلاس، با چه پروازی انجام می‌شه؟ برای انتخاب پرواز کیش به زمان مورد نظر مسافر برای سفر توجه می‌شود، هر زمانی که مد نظر مسافر باشد پروازهای کیش در آن زمان بررسی شده و یکی برای تور کیش انتخاب می‌گردد.
 5. شما قیمت تور رو تضمین می‌کنید؟ در جواب این سوال باید بگوییم خیر، امکان تضمین قیمت دقیق تورها وجود ندارد، زیرا آژانس‌های مسافرتی متعددی با خدمات گوناگون تورها را ارائه می‌کنند، به همین دلیل تضمین قیمت دقیق تورها امکان پذیر نیست. اما کارشناسان کایت همواره تلاش می‌کنند تا کمترین نرخ بازار را برای بهترین و بالاترین کیفیت‌ها ارائه دهند. به طوری که اگر فردی تور ما را با کیفیتی که ما ارائه داده‌ایم در جای دیگر و با قیمتی کمتر مشاهده کرد، می‌تواند با ما تماس گرفته و تور مورد نظرش را با قیمت دلخواه از ما بخواهد.
 6. خرید تور از کایت چه مزیتی داره؟ در صورت خرید تور از کایت مزایای بسیاری نظیر ارائه‌ی تورها تنها از تامین کنندگانِ معتبر، ارائه‌ی خدمات کامل و متنوع در اکثر هتل‌های ایران و جهان، پشتیبانی ۲۴ ساعته، تلاش برای ارائه‌ی پایین‌ترین قیمتِ بازار، امکانِ خریدِ اقساطِ تورها به اشکالِ گوناگون و... شامل حال کاربران خواهد شد.
 7. من تور با تعداد شب یا خدمات متفاوت می‌خوام ولی تو لیست شما نیست، می‌تونم از شما بگیرم؟ شخصی سازی تورها یعنی ارائه‌ی تور بر اساس نیازها و درخواست‌های مسافران، ویژگی جذابی است که کایت از آن برخوردار می‌باشد. کارشناسان ما مشخصات تور مانند تعداد شب‌های اقامت، هتل و اتاق‌های متفاوت، خدمات گوناگون و... را با توجه به سلیقه و انتظارات مسافر تنظیم کرده و در تور او لحاظ می‌کنند.
 8. تور کیش برای هتل آرامیس پلاس رو اقساطی هم می‌شه خرید؟ بله، این امکان فراهم شده که کاربران بتوانند همه‌ی تورهای داخلی و خارجی از جمله تور کیش هتل آرامیس پلاس را به صورت اقساط و با شرایط مختلف خریداری کنند.
 9. تور برای چه تاریخی هست؟ تاریخ برگزاری تور با توجه به زمان مورد نظر مسافر برای سفر تنظیم می‌شود، هر زمانی که مسافر از ما درخواست انجام سفر را داشته باشد، ما تور را در همان زمان برای او برگزار می‌کنیم. ذکر ۲ نکته ضروری است که اولا تور در زمان مورد نظر برگزار می‌شود در صورتی که محدودیت خاصی مثل محدودیت‌های کرونایی وجود نداشته باشد و دوما قیمت تورها در زمان‌های مختلف ممکن است تغییر کند.
 10. کدام اتاق هتل آرامیس پلاس رو برای تور باید رزرو کنیم؟ انتخاب اتاق و رزرو آن یکی از مواردی است که کاملا به سلیقه و توقعات مسافر بستگی دارد، مسافران باید بر اساس تعداد،‌ علایق و انتظاراتی که از خدمات اتاق دارند، هتل و اتاق مورد نظر خود را انتخاب کرده و رزرو نمایند.
 11. تور کیش با صبحانه، ناهار و شام در هتل آرامیس پلاس دارید؟ کایت وعده‌های غذایی را که از طرف هتل مورد نظر ارائه می‌شود پشتیبانی می‌کند، اگر هتل برای اتاق مورد نظر شما تنها وعده‌ی صبحانه را ارائه کند، ‌ما نیز تنها صبحانه را پشتیبانی می‌نماییم، برای وعده‌های دیگر نیز همین روال برقرار است. خدمات هر اتاق در کنار نام آن اتاق در صفحه‌ی معرفی اتاق‌ها آورده شده است، شما می‌توانید به آن صفحه مراجعه کرده و اتاق خود را با خدمات مد نظرتان انتخاب کنید.

آدرس هتل آرامیس پلاس

Hormozgan Province, Kish, Rudaki Street
سوالات متداول

پرتکرارترین سوالات مسافران کایت در مورد تور را در اینجا بخوانید.