تور کیش هتل ترنج ویژه زمستان 1400

اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 461
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 2 شب
مبدا: تبریز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 576
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 4 شب
مبدا: تهران
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 710
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 2 شب
مبدا: شیراز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 713
وسیله نقلیه: کیش ایر
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 3 شب
مبدا: تهران
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 704
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 3 شب
مبدا: مشهد
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 705
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 2 شب
مبدا: اصفهان
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 709
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 3 شب
مبدا: ساری
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 482
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 3 شب
مبدا: اصفهان
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 889
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 4 شب
مبدا: اهواز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 895
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 3 شب
مبدا: کرمانشاه
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 896
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 11 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 2 شب
مبدا: ساری
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 905
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 4 شب
مبدا: کرمان
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 906
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 4 شب
مبدا: یزد
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1123
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 2 شب
مبدا: مشهد
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1179
وسیله نقلیه: کیش ایر
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 2 شب
مبدا: تهران
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1150
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 12 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 4 شب
مبدا: شیراز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
16

خدمات هتل ترنج

  • دربان
  • صندوق امانات
  • فاکس / فتوکپی
  • امکانات برای مهمانان معلول
  • میز جلو 24 ساعته

معرفی هتل ترنج

هتل ترنج کیش

هتل ترنج کیش یکی از بهترین هتل‌های ایران و تنها هتل دریایی خاورمیانه است که دارای امکانات عالی و خدماتی بسیار لوکس می‌باشد، بنابراین انتخاب این هتل می‌تواند یک انتخاب فوق العاده برای تور کیش باشد.
هتل ترنج دارای فضای منحصربفرد، کیفیتی بسیار بالا و خدمات لوکس است، پس اگر دوست دارید سفرتان به کیش یک سفر لوکس و رویایی باشد، تور کیش هتل ترنج بهترین گزینه است. ا
قامت در هتل ترنج در تور کیش، تجربه‌ی یک اقامت رویایی اما پر هزینه است، چرا که این هتل امکانات و خدمات فوق العاده‌ای ارائه می‌دهد اما در مقابل، گران‌ترین هتل کیش نیز محسوب می‌شود.
این هتل در سال 1394 در شمال غربی جزیره‌ی کیش و با استانداردهای بالا ساخته شد و تا به امروز توانسته جایگاه بسیار خوبی نزد گردشگران و به خصوص زوج‌های جوان پیدا کند. اگر عاشق تجربه‌های جدید و فراموش نشدنی هستید، سوئیت‌های رویال رو به غروب هتل ترنج در تور کیش، پیشنهاد ما به شماست، زیرا با اقامت در این سوئیت‌ها می‌توانید لذت آرامش و اقامت لاکچری را با هم تجربه کنید. عواملی از جمله مدت اقامت، نوع اتاق، خدماتی که هتل برای آن اتاق ارائه می‌دهد و زمانی که فرد قصد سفر با تور را دارد، همگی بر روی قیمت تور کیش هتل ترنج تاثیر گذار هستند، به همین دلیل نمی‌توان عدد ثابتی برای قیمت هتل‌ها بیان کرد. در صورتی که زمان پیک مسافر باشد، طبیعتا قیمت همه‌ی هتل‌های تور کیش از جمله هتل ترنج افزایش میابد، شما می‌توانید فهرست تورهای کیش را که هتل ترنج در آن‌ها جای دارد در بالای صفحه مشاهده نمایید. همچنین می‌توانید برای خرید تور کیش با اقامت هتل ترنج، از یکی از 3 روش خرید حضوری، خرید تلفنی و خرید آنلاین (که به بعضی تورها اختصاص دارد) استفاده کنید، ضمن اینکه امکان خرید اقساطی تور کیش هتل ترنج همچون سایر تورهای کایت، برای کاربران گرامی مهیا شده است. از همه‌ی شهرهای ایران می‌توان تور کیش هتل ترنج را خریداری نمود و از این بابت هیچ محدودیتی برای مسافران وجود ندارد، حتی اگر تور دلخواهتان را در میان تورهای ما نیافتید می‌توانید با کارشناسان کایت تماس گرفته و از ما بخواهید تور مورد نظرتان را شخصی سازی کرده و به شما ارائه کنیم. برای یافتن بهترین مکان برای ساخت هتل ترنج، تحقیقات گسترده‌ای انجام گرفت، در نهایت این منطقه به 2 دلیل انتخاب شد، اول یک دست بودن ساحل تا حدود 1000 متری از ساحل و دوم اختلاف ارتفاع بسیار زیاد سطح آب پس از این 1000 متر که باعث می‌شود هیچ گاه موج‌های شدید به سوئیت‌های هتل ترنج نرسند. هتل ترنج در دو فاز بنا گردید که البته فاز ساحلی آن در دست احداث است، این هتل از مجموع 100 سوئیت که در اسکله‌ای روی آب قرار دارند و از طریق راهی چوبی به طول 1 کیلومتر به هم متصل هستند، تشکیل شده است. ساختار این سوئیت‌ها به صورتی است که از بالا به شکل یک بته جقه دیده می‌شود، هر سوئیت دارای کف شیشه‌ای است، یعنی وقتی روی مبل نشسته‌اید یا روی تختخواب دراز کشیده‌اید می‌توانید حرکت ماهی‌ها و لاک پشت‌ها و تکان خوردن مرجان‌های درون آب‌ را ببینید، این ویژگی منحصر بفردی است که در ایران تنها هتل ترنج از آن برخوردار می‌باشد. علاوه بر این هر سوئیت دارای بالکنی اختصاصی است که از آن می‌توان طلوع و غروب خورشید، حرکت آرام و زیبای آب و پرواز پرندگان را به تماشا نشست.

معرفی اتاق‌های هتل ترنج کیش

هتل ترنج کیش دارای 100 واحد اقامتی است که در ابعاد گوناگون و با امکانات متنوع نظیر تخت نوزاد، تلویزیون، تلفن، اسپیلت، قفل اکترونیکیِ درب و... به میهمانان خود خدمت رسانی می‌کنند، در ادامه به توضیح انواع مختلف این اتاق‌ها می‌پردازیم:

اتاق‌ 2 تخته‌ی دبل: اتاق‌های 2 تخته‌ی دبل ترنج دارای 40 متر مربع مساحت هستند و نمای این اتاق‌ها رو به واحدهای روبرویی است. این اتاق‌ها یک تخت 2 نفره دارند و در صورت تقاضای میهمانان می‌توان 1 سرویس به آن اضافه نمود.

اتاق 2 تخته‌ی تویین: اتاق‌های 2 تخته‌ی توئین ترنج نیز 40 متر مربع مساحت و نمای رو به واحدهای روبرویی دارند، اما در این اتاق‌ها 2 تخت یک نفره قرار دارد و قابلیت اضافه نمودن یک سرویس اضافه را دارد.

اتاق 2 تخته‌ی رو به غروب: اتاق‌های 2 تخته‌ی رو به غروب ترنج دارای 40 متر مربع مساحت است و ویژگی آن این است که از پنجره و تراسش می‌توان علاوه بر دریای زیبا، غروب شگفت انگیز خلیج فارس را نیز مشاهده کرد. برخی از این اتاق‌ها یک تخت ۲ نفره و برخی دیگر ۲ تخت یک نفره دارند و می‌توان یک سرویس اضافه برای آن‌ها در نظر گرفت.

اتاق 2 تخته‌ی دبل رو به دریا: مساحت اتاق‌های ۲ تخته‌ی رو به دریای ترنج نیز همانند اتاق‌های قبلی ۴۰ متر مربع است و بعضی از آن‌ها یک تخت ۲ نفره و بعضی دیگر ۲ تخت یک نفره دارند، نمای آن‌ها رو به دریاست و می‌توان از تراس این اتاق‌ها، خلیج زیبای فارس را تماشا کرد. به این اتاق‌ها نیز می‌توان یک سرویس اضافه نمود.

سوئیت رویال ترنج برای 2 نفر: سوئیت رویال ترنج ۶۰ متر مربع مساحت دارد و نمای آن رو به ویلاهای روبرویی می‌باشد. این سوئیت دارای یک اتاق خواب است که یک تخت ۲ نفره در آن قرار دارد،‌ همچنین می‌توان یک سرویس اضافه برای این سوئیت‌ها در نظر گرفت.

سوئیت رویال رو به دریا برای 2 نفر: مساحت سوئیت رویال رو به دریای ترنج ۶۰ متر مربع است و اتاق خوابی با یک تخت خواب ۲ نفره دارد. نمای این سوئيت‌ها رو به دریاست و قابلیت اضافه نمودن یک سرویس اضافه را دارد.

سوئیت رویال رو به غروب برای 2 نفر: سوئیت‌های رو به غروب ترنج نیز ۶۰ متر مربعی هستند و می‌توان از آن‌ها خلیج فارس و غروب خورشید را دید. این سوئيت‌ها دارای یک اتاق خواب هستند که یک تخت ۲ نفره دارد و می‌توان یک سرویس به آن اضافه نمود.

سوئیت امپریال رو به دریا برای 4 نفر:  لوکس‌ترین سوئیت‌های هتل ترنج، سوئیت‌های امپریال این هتل هستند که ۱۲۰ متر مربع مساحت و ۲ اتاق خواب دارند. در هر یک از اتاق‌های خواب این سوئیت، یک تخت ۲ نفره قرار دارد، نمای این سوئيت‌ها رو به دریاست و قابلیت افزودن ۲ سرویس اضافه به صورت کاناپه‌ی تختخواب شو را دارد.

آدرس هتل ترنج

Kish Island، Persian Gulf
سوالات متداول

پرتکرارترین سوالات مسافران کایت در مورد تور را در اینجا بخوانید.

با توجه به اینکه تورهای مختلف خدمات متفاوتی دارند و برخی تورها علاوه بر خدمات هتل، خدمات رایگان دیگری به مسافران ارائه می‌دهند، نمی‌توان به طور دقیق به خدمات تورها اشاره کرد. شما می‌توانید برای اینکه خدمات هتل‌ها را برای اتاق‌های مختلف مشاهده کنید، به قسمت خدمات تورها درهمین صفحه مراجعه کرده و پس از مشاهده‌ی گزینه‌های مختلف، هتل و اتاق مورد نظرتان را انتخاب نمایید.
شما می‌توانید با توجه به سلیقه، تعداد نفرات و توقعاتی که از خدمات هتل دارید اتاق مورد نظرتان را انتخاب نمایید. چرا که ویژگی‌های اتاق‌های مختلف هتل‌های گوناگون با هم تفاوت دارند.
زمان تور بر اساس زمانی که مسافر قصد سفر دارد تنظیم شده و تور او در همان زمان برگزار خواهد شد، این در صورتی است که محدودیت خاصی همچون محدودیت‌های کرونایی وجود نداشته باشد. نکته‌ی مهم در این زمینه این است که قیمت تور در یک دوره ممکن است با قیمت همان تور در زمان دیگر تفاوت داشته باشد.
عوامل متعددی از جمله زمان برگزاری تور، آژانسی که تور را تامین می‌کند، خدمات ارائه شده توسط تور و... بر قیمت تورها اثر می‌گذارند، به همین دلیل ممکن است قیمت‌های درج شده در سایت، با قیمت‌های روز کمی تفاوت داشته باشد. اما همواره سعی ما بر این بوده است که قیمت‌ها را به صورت منظم آپدیت کنیم، شما می‌توانید برای آگاه شدن از میزان دقیق قیمت هر تور با ما تماس بگیرید.
نوع پرواز تور کیش با زمانی که مسافر می‌خواهد به سفر برود، ارتباط مستقیم دارد، به این معنی که تور کیش با هر پروازی که در زمان مورد نظر مسافر وجود داشته باشد انجام می‌شود.
یکی از قابلیت‌های کایت امکان شخصی سازی تورها بنابر درخواست و سلیقه‌ی مسافران است، یعنی ما می‌توانیم مشخصات تور همچون هتل، اتاق و سایر خدمات را با توجه به درخواست مسافر تنظیم کرده و به او ارائه نماییم.
از میان مزایای فراوان خرید از کایت میتوان به خدمات متنوع و کامل در بیشتر هتل‌های ایران و جهان، پشتیبانی به صورت 24 ساعته، امکان خرید اقساطی تورها، همکاری با تامین کنندگان معتبر، ارائه‌ی تورها با کمترین قیمت و... اشاره کرد.
با توجه به اینکه آژانس‌های مسافرتیِ متعدد با قیمت‌های گوناگون و خدمات مختلف تورهای خود را روی سایت چند تامین کنندگی کایت باز می‌کنند، احتمال دارد قیمت‌های سایت دچار تغییر شوند، به همین دلیل امکان ضمانت دقیق قیمت‌ها از سوی ما وجود ندارد. اما ما همه‌ی تلاش خود را انجام می‌دهیم تا بالاترین خدمات را با پایین‌ترین قیمت به شما ارائه کنیم. اگر تور مورد نظر شما با کیفیتی ارائه شده توسط کایت در آژانسی دیگر با قیمتی کمتر وجود داشت، شما می‌توانید به ما اطلاع دهید و ما تور دلخواه شما را با قیمتی که مد نظر دارید به شما ارائه می‌دهیم.
جواب سوال 1
رزرو تورها به 3 روش حضوری، تلفنی و آنلاین انجام می‌گیرد: افراد می‌توانند با حضور در کایت، تور مورد نظر خود را رزرو کنند، می‌توان با کارشناسان کایت تماس تلفنی برقرار کرده و تور مورد نظر را رزرو نمود، برخی از تورها نیز این قابلیت را دارند که به صورت اینترنتی رزرو شوند.
در فهرست خدمات برخی اتاق‌ها تنها صبحانه و در فهرست برخی دیگر صبحانه، ناهار و شام وجود دارد. این موضوع کاملا به خدماتی که هتل برای اتاق مورد نظر شما ارائه می‌دهد بستگی دارد و کایت تنها خدمات ارائه شده‌ی هتل‌ها را پشتیبانی می‌کند.
امکان خرید اقساطی همه‌ی تورهای داخلی و خارجی در کایت وجود دارد، این ویژگی شامل تورهای کیشِ هتل ترنج نیز می‌شود.
جواب سوال 2