تور کیش هتل داریوش از همه شهرها ویژه نوروز 1401

اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 461
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: تبریز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 576
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: تهران
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 710
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: شیراز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 713
وسیله نقلیه: کیش ایر
تاریخ شروع اعتبار: 26 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: تهران
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 704
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: مشهد
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 705
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: اصفهان
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 709
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: ساری
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 482
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: اصفهان
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 889
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 28 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: اهواز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 893
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: رشت
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 895
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: کرمانشاه
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 896
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: ساری
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 905
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: کرمان
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 906
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 28 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: یزد
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1123
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: مشهد
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1179
وسیله نقلیه: کیش ایر
تاریخ شروع اعتبار: 26 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: تهران
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1150
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 28 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: شیراز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
17

خدمات هتل داریوش

 • مرکز تناسب اندام
 • دربان
 • فاکس / فتوکپی
 • پارکینگ رایگان
 • آسانسور
 • اتاق خانواده
 • امکانات برای مهمانان معلول
 • اینترنت بی سیم رایگان
 • رستوران
 • جعبه ایمنی
 • استخر روباز
 • ماساژ
 • سونا
 • خشکشویی
 • زبان انگلیسی
 • زبان فارسی

معرفی هتل داریوش

هتل بزرگ و 5 ستاره‌ی داریوش کیش یکی از بهترین و لوکس‌ترین هتل‌های کیش و ایران است که در سال 1385 در شمال شرقی جزیره و در نزدیکی ساحل ساخته شد و در سال‌ 97 مورد بازسازی قرار گرفت. معماری هتل داریوش که با الهام از کاخ‌های تخت جمشید ایران است، موقعیت مکانی این هتل که در نزدیکی ساحل و مراکز خرید مهم مانند رویا مال می‌باشد و فاصله‌ی کم آن تا مراکز تفریحی مثل پارک هنگام از جمله عوامل محبوبیت این هتل جذاب در بین مسافران تور کیش است. پیشنهاد ما برای مسافران تور کیش هتل داریوش، اقامت در سوئیت‌های کابانای داخل محوطه‌ی این هتل است که با حمام سانروف تجربه‌ی یک اقامت لاکچری و فراموش نشدنی را برای میهمانان خود رقم می‌زند، البته تجربه‌ای که گران تمام می‌شود و مسافران تور کیش باید بابت اقامت در این هتل هزینه‌ی بالایی بپردازند، اما می‌دانند که در مقابل این هزینه‌ی بالا خدمات و امکانات فوق العاده‌ای دریافت خواهند کرد. عوامل گوناگونی مانند نوع اتاق، خدمات اتاق، زمان برگزاری تور و... بر قیمت تور کیش هتل داریوش اثر می‌گذارند، ضمن اینکه این قیمت ممکن است در زمان‌های خاص سال بیشتر هم بشود. برای رزرو تور کیش هتل داریوش می‌توانید از همه‌ی شهرهای ایران به صورت حضوری و غیر حضوری اقدام کنید، حتی امکان خرید اقساطی این تور نیز مانند تمام تورهای کایت فراهم شده است. هتل داریوش کیش یکی از بهترین هتل‌های ایران است که 3 طبقه و 190 واحد اقامتی دارد و از امکاناتی همچون رستوران لوکس، کافی شاپ، مجموعه‌ی ورزشی، ساحل اختصاصی و بسیاری امکانات دیگر برخوردار است.

معرفی اتاق‌های هتل داریوش کیش

هتل داریوش کیش دارای 3 طبقه و 190 اتاق و سوئیت است که دارای ویژگی‌های زیر می‌باشند:

 • اتاق ۲ نفره‌ی استاندارد رو به باغ داریوش: اتاق‌های ۲ نفره‌ی هتل داریوش دارای ۲۰ تا ۲۵ متر مربع مساحت، نمای رو به باغ و یک تخت ۲ نفره هستند و سرویس اضافه ندارند.

 • اتاق ۲ نفره‌ی استاندارد رو به دریای داریوش: اتاق‌های ۲ تخته‌ی رو به دریای هتل داریوش که متراژ آن‌ها ۲۰ تا ۲۵ متر مربع است، در طبقات اول و دوم قرار دارند، ‌دارای یک تخت ۲ نفره و نمای رو به دریا هستند و قابلیت پذیرش یک نوزاد و یک سرویس اضافه را دارند.

 • اتاق ۲ نفره‌ی لوکس رو به باغ داریوش: اتاق‌های ۲ تخته‌ی لوکس هتل داریوش یک تخت ۲ نفره دارند و نمای آن‌ها رو به باغ است،‌ این اتاق‌ها از قابلیت پذیرش نوزاد بدون سرویس و یک سرویس اضافه به صورت کاناپه‌ی تختخواب شو برخوردارند.

 • اتاق ۲ نفره‌ی لوکس رو به دریای داریوش: این اتاق‌ها نیز یک تخت ۲ نفره و قابلیت پذیرش یک نوزاد و یک سرویس اضافه را دارند و نمای آن‌ها رو به دریاست.

 • سوئیت استودیو لوکس رو به باغ ۲ نفره‌ی داریوش: سوئیت‌های استودیو لوکس هتل داریوش اتاق خواب ندارند و دارای یک تخت ۲ نفره و یک سرویس اضافه هستند.

 • سوئیت لوکس تک خواب آتوسا ۲ نفره‌ی رو به باغ داریوش: متراژ سوئیت‌های تک خواب آتوسا ۸۰ متر مربع است، این سوئیت‌ها در طبقات اول تا سوم هتل واقع شده‌اند و دارای نمای رو به باغ هستند. سوئیت‌های آتوسا یک اتاق خواب با یک تخت ۲ نفره و یک نشیمن دارند و دارای یک سرویس اضافه به صورت کاناپه‌ی تختخواب شو می‌باشند.

 • سوئیت لوکس تک خواب آتوسا ۲ نفره‌ی رو به دریای داریوش: این سوئیت‌های هتل داریوش هم دارای ۸۰ متر مربع مساحت، یک اتاق خواب که یک تخت ۲ نفره در آن قرار دارد، یک سالن نشیمن و نمای رو به دریا هستند. سوئیت‌های آتوسا در طبقه‌های اول تا سوم قرار گرفته‌اند و قابلیت افزودن یک سرویس اضافه را دارند.

 • سوئيت رویال لوکس ۴ نفره‌ی رو به باغ داریوش: سوئيت‌های لوکس ۴ نفره‌ی هتل داریوش دارای ۲ اتاق خواب هستند که در یکی یک تخت ۲ نفره و در دیگری ۲ تخت تک نفره قرار دارد. این سو‌ئیت‌ها ۶۵ متر مربع مساحت دارند و نمای آن‌ها رو به باغ است، همچنین قابلیت افزودن یک سرویس اضافه را نیز دارند.

 • سوئيت رویال لوکس ۴ نفره‌ی رو به دریای داریوش: سوئیت‌های ۶۵ متر مربعی رویال لوکس هتل داریوش که با ۲ اتاق خواب با یک تخت ۲ نفره در یکی و ۲ تخت تک نفره در دیگری تجهیز شده‌اند، برای ۴ نفر مناسب می‌باشند. این سوئیت‌ها نمایی رو به دریا دارند و سرویس اضافه‌ی آن‌ها به شکل کاناپه‌ی تختخواب شو می‌باشد.

 • سوئیت کابانای استاندارد داریوش برای ۲ نفر: سوئیت‌های کابانای هتل داریوش در محوطه‌ی این هتل قرار دارند و در سال 97 بازسازی شده‌اند. این سوئیت‌ها یک تخت 2 نفره داشته و خردسالان را نمی‌پذیرند.

 • سوئیت کابانای دید به دریای داریوش برای ۲ نفر: سوئیت‌های کابانای داخل محوطه، در زمستان سال 97 مورد بازسازی قرار گرفته‌اند، این سوئیت‌ها یک تخت 2 نفره و نمایی رو به دریا دارند.

 • سوئیت کابانای داریوش برای ۲ نفر با حمام سانروف: لوکس‌ترین واحدهای هتل داریوش سوئیت‌های کابانای داخل محوطه‌ی این هتل هستند که علاوه بر ویژگی‌های سایر سوئیت‌های کابانا، دارای حمام سانروف می‌باشند. این سوئیت‌ها یک تخت 2 نفره داشته، در تراس دوش حمام دارند و از پذیرش خردسالان معذورند.

سوالات متداول

پرتکرارترین سوالات مسافران کایت در مورد تور را در اینجا بخوانید.

تضمین کردن قیمت دقیق تورها نشدنی است، زیرا هر کدام از تورها به وسیله‌ی یک آژانس مسافرتی متفاوت و با خدمات گوناگون ارائه می‌گردد. اما چیزی که ما تضمین می‌کنیم این است که نهایت تلاشمان را برای ارائه‌ی پایین‌ترین نرخ بازار انجام می‌دهیم.
 پرواز تور کیش هتل داریوش، از میان پروازهای این جزیره در زمان مد نظر مسافر برای سفر انتخاب می‌شود. کارشناسان ما زمان مورد نظر را بررسی کرده و از میان پروازهای موجود یکی را انتخاب می‌کنند.
 برای انتخاب زمان برگزاری تور، زمان مورد نظر مسافر برای سفر سوال می‌شود، هر وقتی که مسافر برای سفر تعیین کند به عنوان زمان برگزاری تور انتخاب می‌گردد.
خرید اقساطی تور کیش هتل داریوش مانند تمام تورهای داخلی و خارجی کایت امکان پذیر است، همه‌ی تورهای کایت را می‌توان به صورت قسط‌هایی در شکل‌های مختلف خریداری کرد.
 مسافران می‌توانند موارد درخواستی خود را که شامل تعداد شب و روزهای اقامت، خدمات اتاق، نوع هتل و... می‌شود به اطلاع ما برسانند، کارشناسان ما این اطلاعات را جمع آوری کرده و به صورت یک تور به آن‌ها ارائه می‌کنند.
از آنجا که موارد بسیاری همچون نوع هتل، نوع اتاق، خدمات اتاق، زمان برگزاری تور، آژانس مسافرتی تامین کننده‌ی تور، تعداد شب و روز اقامت و... بر قیمت تورها اثر می‌گذارند، پس هر کدام که تغییر کنند قیمت تور مورد نظر نیز تغییر خواهد کرد. شما می‌توانید قیمت تورها را که مدام به روز می‌شوند در سایت مشاهده کنید اما برای اطلاع دقیق از قیمت‌ها می‌توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.
 ‌انتخاب اتاق در هتل، موردی است که کاملا به سلیقه و نظر مسافر بستگی دارد، مسافران می‌توانند با توجه به تعداد،‌ سلایق و انتظاراتی که از اتاق دارند، اتاق مورد نظر خود را انتخاب و رزرو ‌نمایند.
 امکان ارائه‌ی وعده‌های غذایی متنوع برای هر اتاق از طرف هتل مشخص می‌شود، بنابراین هتل تعیین می‌کند که یک اتاق تنها وعده‌ی صبحانه داشته باشد یا تمام وعده‌های غذایی را. هر وعده‌ای که هتل برای اتاق مربوطه در نظر بگیرد به وسیله‌ی ما پشتیبانی می‌شود، برای مشاهده‌ی لیست اتاق‌ها و خدمات هر یک می‌توانید وارد صفحه‌ی معرفی اتاق‌ها شده و اطلاعات لازم را دریافت نمایید.
 هر کدام از تورهای کایت دارای خدماتی هستند که به وسیله‌ی آژانس مسافرتی مورد نظر ارائه می‌شوند. این خدمات بسیار متنوع و گوناگون بوده و با شرایط مختلفی عرضه می‌گردند. شما می‌توانید خدمات تورهای مختلف را در قسمت خدمات تورها در همین صفحه مشاهده کرده و موارد مورد نظر خود را انتخاب کنید.
 برای اینکه بتوانید از مزایای بیشماری همچون ارائه‌ی خدمات از بیشتر هتل‌های ایرانی و خارجی، امکان خرید اقساطی همه‌ی تورها، همکاری با تامین کنندگان معتبر، پشتیبانی ۲۴ ساعته و... برخوردار شوید،‌ می‌توانید یکی از تورهای ما را خریداری کنید.
برای رزرو تورهای کایت 3 روش پیش رو دارید: اول رزرو آنلاین که امکان آن برای برخی از تورها فراهم شده است. دوم تماس تلفنی و رزرو تور مورد نظر. سوم مراجعه‌ی حضوری به کایت و خرید تور.