تور کیش هتل شایگان ویژه پاییز 1400

اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 461
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: تبریز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 576
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: تهران
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 710
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: شیراز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 713
وسیله نقلیه: کیش ایر
تاریخ شروع اعتبار: 26 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: تهران
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 704
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: مشهد
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 705
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: اصفهان
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 709
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: ساری
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 482
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: اصفهان
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 889
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 28 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: اهواز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 893
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: رشت
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 895
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 3 شب
مبدا: کرمانشاه
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 896
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: ساری
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 905
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: کرمان
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 906
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 28 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: یزد
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1123
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 27 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: مشهد
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1179
وسیله نقلیه: کیش ایر
تاریخ شروع اعتبار: 26 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 2 شب
مبدا: تهران
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1150
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 28 اردیبهشت
تاریخ پایان اعتبار: 31 خرداد
مدت تور: 4 شب
مبدا: شیراز
مقصد: کیش
قابلیت اقساطی: دارد
17

خدمات هتل شایگان

 • دربان
 • صندوق امانات
 • مرکز تجاری
 • پارکینگ رایگان
 • آسانسور
 • اتاق خانواده
 • امکانات برای مهمانان معلول
 • اینترنت بی سیم رایگان
 • رستوران
 • جعبه ایمنی
 • استخر سرپوشیده
 • اتاق بخار
 • ماساژ
 • سونا
 • خشکشویی
 • زبان انگلیسی
 • زبان فارسی

معرفی هتل شایگان

یکی از هتل‌های بسیار پرطرفدار کیش، هتل 5 ستاره‌ی شایگان است که در سال 1381 در یکی از نقاط مهم کیش ساخته شد. شکل ساخت و چیدمان اتاق‌ها و سوئیت‌های هتل شایگان بسیار مدرن است و به گونه‌ای طراحی شده که آرامش فراوانی به مسافران منتقل می‌کند. تور کیش هتل شایگان از جمله تورهایی است که محبوبیت زیادی دارد، زیرا علاوه بر معماری زیبای این هتل، محل قرار گیری آن نیز طوری است که باعث می‌شود مسافران بتوانند حتی با پای پیاده به مکان‌های تجاری و تفریحی مهم کیش مانند اسکله‌ی تفریحی، پارک دلفین‌ها، پارک مرجان‌ها، تالار شهر و مرکز تجاری پانیذ بروند. از دلایل دیگر محبوبیت تور کیش هتل شایگان،‌ که سبب می‌شود آن را به شما پیشنهاد بدهیم، سوئیت‌های ساحلی آن است که لذت اقامت در همسایگی دریا را به مسافران هدیه می‌کند. با توجه به اتاق انتخابی و خدمات درخواستی، قیمت تور کیش هتل شایگان که در سایت درج می‌شود متغیر است، در نتیجه برای آگاهی از قیمت دقیق می‌‌توانید با ما تماس بگیرید. از هر جای ایران که هستید و به صورت نقد یا اقساط، می‌توانید برای رزرو تور کیش هتل شایگان اقدام کرده و درخواست خود را به صورت حضوری، تلفنی یا آنلاین ثبت کنید. هتل شایگان دارای 6 طبقه و 140 واحد اقامتی است که به همراه رستوران، کافی شاپ، چایخانه‌ی سنتی، مجموعه‌ی ورزشی، سالن کنفرانس و بسیاری امکانات دیگر آماده‌ی خدمت رسانی به مسافران عزیز می‌باشد.

معرفی اتاق‌های هتل شایگان کیش

هتل شایگان 140 واحد اقامتی دارد که در انواع زیر میزبان مسافران می‌باشد:

 • اتاق‌های 2 تخته‌ی شایگان: هتل شایگان دارای اتاق‌هایی است که 2 تخت یک نفره یا یک تخت 2 نفره دارند و در طبقات اول تا سوم این هتل واقع شده‌اند. این اتاق‌ها همراه صبحانه بوده و ظرفیت اضافه ندارند.

 • اتاق‌های 2 تخته‌ی ساحلی شایگان: اتاق‌های 2 تخته‌ی ساحلی هتل شایگان 2 تخت یک نفره یا یک تخت 2 نفره دارند و همراه صبحانه هستند. ویژگی این اتاق‌ها، ساحلی بودن آن‌هاست که حس خوب دریا را به مسافران منتقل می‌کند، ضمن اینکه یک ظرفیت اضافه نیز دارد.

 • اتاق‌های 3 تخته‌ی شایگان: اتاق‌های 3 تخته‌ی هتل شایگان دارای یک تخت 2 نفره و یک تخت تک نفره هستند، این اتاق‌ها نمای دریا و وعده‌ی صبحانه دارند.

 • اتاق‌های 3 تخته‌ی ساحلی شایگان: اتاق‌های 3 تخته‌ی ساحلی هتل شایگان در محوطه‌ی این هتل و در نزدیکی دریا هستند. این اتاق‌ها دارای یک تخت 2 نفره، یک تخت تک نفره و امکان افزودن یک ظرفیت اضافه هستند.

 • سوئیت‌های 1 خوابه‌ی شایگان: سوئیت‌های 1 خوابه‌ی هتل شایگان دارای یک اتاق خواب هستند که یک تخت ۲ نفره در آن قرار دارد،‌ در نشیمن این سوئیت‌ها نیز 1 تخت یک نفره قرار دارد. سوئیت‌های تک خواب هتل شایگان، دارای وعده‌ی صبحانه هستند و قابلیت افزودن یک سرویس اضافه دارند.

 • سوئیت‌های 1 خوابه‌ی ساحلی شایگان: سوئیت‌های تک خواب ساحلی شایگان ویژگی‌هایی همانند سوئیت‌های تک خواب هتلی آن دارند، تنها تفاوت آن‌ها این است که در محوطه‌ی هتل و در نزدیکی ساحل واقع شده‌اند.

 • سوئیت‌های 2 خوابه‌ی شایگان: سوئیت‌های 2 خوابه‌ی هتل شایگان دارای 2 اتاق خواب هستند که در یکی یک تخت 2 نفره و در دیگری 2 تخت تک نفره می‌باشد. این سوئیت‌ها در نیم طبقه‌ی اول قرار دارند و دارای چند پله هستند. برای سوئیت‌های 2 خوابه‌ی هتل شایگان وعده‌ی صبحانه و یک سرویس اضافه در نظر گرفته شده است.

 • سوئیت‌های 2 خوابه‌ی ساحلی شایگان: سوئیت‌های 2 خوابه‌ی ساحلی هتل شایگان در محوطه‌ی این هتل و در فاصله‌ی کمی تا ساحل قرار دارند، این سوئیت‌ها نیز دارای 2 اتاق خواب هستند. در یک اتاق یک تخت 2 نفره و در اتاق دیگر 2 تخت یک نفره قرار دارد، همچنین دارای قابلیت افزودن یک سرویس اضافه و وعده‌ی صبحانه می‌باشد.

سوالات متداول

 1. قیمت تور کیش هتل شایگان چقدره؟ عوامل موثر بر قیمت هر تور عبارتند از: هتل مورد نظر، نوع اتاق، خدماتی که تور ارائه می‌دهد، زمان برگزاری تور، تامین کننده‌ی تور و... . با توجه به این عوامل ممکن است قیمت‌های روی سایت تغییر کنند، هر چند سعی ما بر این است که دائما قیمت‌ها را به روز کنیم. شما می‌توانید برای آگاهی از قیمت دقیق تور مورد نظر خود با کارشناسان ما تماس بگیرید.
 2. خدمات تورهای کیش در هتل شایگان چیاس؟ خدماتی که برای تورهای مختلف ارائه می‌شود متفاوت است، زیرا آژانس‌های مسافرتی گوناگون تورهای مختلف را با خدمات متفاوت عرضه می‌کنند. اگر به قسمت خدمات تورهای مختلف در همین صفحه مراجعه کنید، می‌توانید هتل، اتاق مورد نظر و خدماتی را که ارائه می‌دهند مشاهده و انتخاب کنید.
 3. چجوری می‌تونم تور رو رزرو کنم؟ رزرو تور ۳ روش دارد: حضوری، ‌تلفنی و آنلاین. در روش حضوری شما باید در کایت حاضر شده و تور مورد نظرتان را رزرو کنید. در روش دوم شما می‌توانید با ما تماس تلفنی برقرار کرده و پس از صبحت با کارشناسان کایت، تور مورد نظر خود را رزرو نمایید. روش آخر رزرو آنلاین است که برای برخی از تورها فراهم شده و در آن می‌توانید از طریق اینترنت برای رزرو تور مورد نظر خود اقدام نمایید.
 4. تور کیش هتل شایگان، با چه پروازی انجام می‌شه؟ انتخاب نوع پرواز تور کیش به زمانی که مسافر برای سفر خود در نظر گرفته بستگی دارد،‌ به این معنا که هر پروازی که در زمان مد نظر مسافر برای سفر وجود داشته باشد، به عنوان پرواز تور کیش انتخاب می‌شود.
 5. شما قیمت تور رو تضمین می‌کنید؟ با توجه به اینکه آژانس‌های مختلف تورهای خود را که خدمات متنوع دارند، روی سایتِ کایت که یک پلتفرم چند تامین کنندگی است باز می‌کنند، ممکن است تورهای مختلف قیمت‌های متفاوتی داشته باشند. بنابراین ما نمی‌توانیم قیمت دقیق تور را تضمین کنیم، اما این مورد را ضمانت می‌کنیم که همه‌ی تلاشمان را برای ارائه‌ی پایین‌ترین نرخ به کار می‌گیریم. در صورتی که در آژانسی دیگر، توری با کیفیت تور ما و با قیمتی کمتر از نرخی که ما داده‌ایم پیدا کردید می‌توانید با ما تماس گرفته و آن تور را با قیمت مورد نظرتان از ما بخواهید.
 6. خرید تور از کایت چه مزیتی داره؟ شما می‌توانید در صورت خرید تور از کایت از مزایای فراوان این خرید که عبارتند از ارائه‌ی خدمات متنوع در اکثر هتل‌های ایران و جهان،‌ پشتیبانی ۲۴ ساعته،‌ امکانِ خریدِ اقساطی تورها و بسیاری مزیت‌های دیگر بهره مند شوید.
 7. من تور با تعداد شب یا خدمات متفاوت می‌خوام ولی تو لیست شما نیست، می‌تونم از شما بگیرم؟ یکی از قابلیت‌های کایت این است که می‌تواند اطلاعات تورهای مختلف را برای افراد شخصی سازی کند، این اطلاعات می‌تواند شامل مواردی از جمله تعداد شب و روزهای اقامت،‌ نوع هتل و اتاق‌ها،‌ نوع کیفیت ارائه شده و... باشد که طبق درخواست و سلیقه‌ی مسافر در تور او لحاظ می‌شود.
 8. تور کیش برای هتل شایگان رو اقساطی هم می‌شه خرید؟ از دیگر قابلیت‌های کایت این است که امکان خرید اقساطی را برای همه‌ی تورهای داخلی و خارجی خود فراهم کرده است تا مسافران بتوانند از این لحاظ در آرامش بیشتر باشند.
 9. تور برای چه تاریخی هست؟ زمان برگزاری تور به زمانی که مسافر قصد دارد به سفر برود، بستگی دارد،‌ هر زمانی که فرد با کایت تماس گرفته و درخواست تور داشته باشد،‌ تور برای او در نظر گرفته خواهد شد. دقت داشته باشید این در صورتی است که محدودیت خاصی مثل محدودیت‌های کرونایی وجود نداشته باشد.
 10. کدام اتاق هتل شایگان رو برای تور باید رزرو کنیم؟ ‌انتخاب اتاق در هتل موردی است که کاملا به سلیقه و نظر مسافر بستگی دارد، مسافران می‌توانند با توجه به تعداد،‌ سلایق و انتظاراتی که از اتاق دارند، اتاق مورد نظر خود را انتخاب و رزرو ‌نمایند.
 11. تور کیش با صبحانه، ناهار و شام در هتل شایگان دارید؟ ارائه‌ی وعده‌های غذایی متنوع برای هر اتاق،‌ امکانی است که هر هتل برای اتاق‌های مختلف خود در نظر می‌گیرد، اگر هتل این امکان را برای اتاق مورد نظر شما فراهم کرده باشد ما نیز می‌توانیم آن را پشتیبانی کنیم. شما می‌توانید لیست اتاق‌ها و خدماتی که در آن‌ها ارائه می‌شود را در صفحه‌ی معرفی اتاق‌ها مشاهده کرده و طبق آن اتاق مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

آدرس هتل شایگان

كيش، استان هرمزگان
سوالات متداول

پرتکرارترین سوالات مسافران کایت در مورد تور را در اینجا بخوانید.