تور مشهد هتل سی نور

اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 4
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 29 خرداد
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 2 شب
مبدا: شیراز
مقصد: مشهد
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 387
وسیله نقلیه: قطار
تاریخ شروع اعتبار: 29 خرداد
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 3 شب
مبدا: اصفهان
مقصد: مشهد
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 481
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 04 تیر
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 2 شب
مبدا: تهران
مقصد: مشهد
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 483
وسیله نقلیه: قطار
تاریخ شروع اعتبار: 29 خرداد
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 3 شب
مبدا: تهران
مقصد: مشهد
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 492
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 29 خرداد
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 2 شب
مبدا: تبریز
مقصد: مشهد
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 494
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 29 خرداد
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 2 شب
مبدا: اصفهان
مقصد: مشهد
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 495
وسیله نقلیه:
تاریخ شروع اعتبار: 29 خرداد
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 2 شب
مبدا: ساری
مقصد: مشهد
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 537
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 29 خرداد
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 3 شب
مبدا: اصفهان
مقصد: مشهد
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 578
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 29 خرداد
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 3 شب
مبدا: تهران
مقصد: مشهد
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 577
وسیله نقلیه: قطار
تاریخ شروع اعتبار: 29 خرداد
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 2 شب
مبدا: تهران
مقصد: مشهد
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 883
وسیله نقلیه: قطار
تاریخ شروع اعتبار: 29 خرداد
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 2 شب
مبدا: تبریز
مقصد: مشهد
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 885
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 29 خرداد
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 2 شب
مبدا: کرمان
مقصد: مشهد
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 473
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 29 خرداد
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 4 شب
مبدا: تهران
مقصد: مشهد
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1301
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 29 خرداد
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 2 شب
مبدا: آبادان
مقصد: مشهد
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1303
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 29 خرداد
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 2 شب
مبدا: اهواز
مقصد: مشهد
قابلیت اقساطی: دارد
اقساطی
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
شماره تور: 1350
وسیله نقلیه: هواپیما
تاریخ شروع اعتبار: 29 خرداد
تاریخ پایان اعتبار: 31 تیر
مدت تور: 2 شب
مبدا: رشت
مقصد: مشهد
قابلیت اقساطی: دارد
16

خدمات هتل سی نور

 • مرکز تناسب اندام
 • دربان
 • صندوق امانات
 • فاکس / فتوکپی
 • آسانسور
 • رستوران
 • استخر سرپوشیده
 • اتاق بخار
 • ماساژ
 • سونا
 • خشکشویی
 • زبان انگلیسی
 • زبان عربی
 • اینترنت با حجم محدود در لابی

معرفی هتل سی نور

هتل سی نور مشهد یکی از زیباترین هتل‌های 5 ستاره‌ی شهر مشهد است که در موقعیتی عالی قرار گرفته، چرا که به حرم امام رضا نزدیک بوده و از این بابت باعث راحتی مسافران تور مشهد و ایجاد هزینه‌ی کمتر برای آن‌ها شده است. ضمن اینکه این هتل از هتل‌های تازه تاسیس مشهد است که در سال 1393 ساخته شده و مورد استفاده‌ی میهمانان قرار گرفته است. این هتل برای مسافران تور مشهد پیشنهادی فوق العاده است زیرا هم موقعیت مکانی عالی دارد و هم از امکانات و خدمات بسیار با کیفیت بهره می‌برد. برای تعیین قیمت تور مشهد هتل سی نور به فاکتورهایی مانند زمان برگزاری تور، خدمات اتاق، تعداد روزهای اقامت و... توجه می‌شود، شما می‌توانید برای مشاهده‌ی قیمت هر تور، به فهرست تورهای مشهد که هتل سی نور در آن‌ها قرار دارد در همین صفحه مراجعه کنید. البته ممکن است قیمت همه‌ی تورها در ایام خاص سال و های سیزن کمی افزایش داشته باشد، اما امکان خرید اقساطی تورهای کایت که برای تور مشهد هتل سی نور نیز فراهم شده می‌تواند خیال مسافران را بابت هزینه‌ها تا حدودی راحت کند. شما می‌توانید تور مشهد هتل سی نور را از همه‌ی نقاط ایران و به صورت حضوری یا غیر حضوری خریداری نمایید، تورهای مختلف مشهد در بالای صفحه وجود دارند، می‌توانید به آن‌ها مراجعه کرده و یکی را انتخاب کنید، اما اگر تور مورد نظر شما در میان آن‌ها نبود می‌توانید با ما تماس گرفته و تور خود را به صورت شخصی سازی شده از ما بخواهید. هتل سی نور مشهد با برخورداری از 286 باب واحد اقامتی و امکانات و خدماتی مدرن و با کیفیت آماده است تا به میهمانان خود خدمت رسانی کند.

آدرس: مشهد، خیابان 17 شهریور، نبش دانش شرقی، هتل سی نور

معرفی اتاق‌های هتل سی نور مشهد

هتل سی نور مشهد دارای 18 طبقه و 286 اتاق است که هر یک ویژگی‌های مخصوص به خود را دارند:

 • اتاق ۲ تخته‌ی سی نور برای ۱ نفر: این اتاق‌ها دارای یک تخت تک نفره بوده و وعده‌ی صبحانه دارند، متراژآن‌ها ۱۳ متر مربع است و دارای نمای رو به حرم می‌باشند.

 • اتاق ۲ تخته‌ی سی نور برای ۲ نفر: اتاق‌های ۲ تخته‌ی هتل سی نور در ۳ گروه آ، بی و سی دسته بندی شده و هر کدام دارای ویژگی‌های مخصوص به خود می‌باشند. اتاق‌های گروه آ دارای نمای رو به حرم و امکانات بیشتر هستند، در حالی که اتاق‌های گروه بی و سی نمای رو به حرم ندارند و امکاناتشان کمتر است. متراژ این اتاق‌ها ۲۵ متر مربع بوده و دارای یک تخت ۲ نفره یا ۲ تخت تک نفره می‌باشند.

 • اتاق ۳ تخته‌ی سی نور: اتاق‌های ۳ تخته‌ی هتل سی نور نیز ۲۵ متر مربع مساحت و یک تخت ۲ نفره با یک تخت تک نفره یا ۳ تخت تک نفره دارند و در ۳ گروه دسته بندی می‌شوند: اتاق‌های ۳ تخته‌ی گروه آ که نمای رو به حرم و امکانات زیادی دارند و اتاق‌های گروه بی و گروه سی که دارای امکانات کمتری هستند و نمای آن‌ها رو به حرم نیست.

 • اتاق کانکت سی نور برای ۴ نفر: اتاق‌های کانکت هتل سی نور از ترکیب 2 اتاق تشکیل شده که به وسیله‌ی یک درب به هم متصل شده‌اند. در یکی از این اتاق‌ها یک تخت ۲ نفره قرار دارد و حمام آن دارای وان می‌باشد، اتاق دوم در حمام وان ندارد و دارای یک تخت ۲ نفره یا ۲ تخت تک نفره است.

 • سوئیت رضوی سی نور: سوئیت‌های رضوی هتل سی نور دارای یک باب اتاق خواب و یک سالن نشیمن هستند، در اتاق خواب یک تخت 2 نفره قرار داده شده و یک سرویس اضافه به صورت تخت تاشو یا کاناپه‌ی تختخواب شو دارند.

 • سوئیت پرنسس سی نور: سوئیت پرنسس هتل سی نور در واقع اتاقی بزرگ است که یک تخت 2 نفره دارد، در طبقه‌ 15 هتل واقع شده و قابلیت افزودن سرویس اضافه ندارند.

 • سوئیت امپریال سی نور: سوئیت امپریال هتل سی نور در طبقه‌ی 15 هتل واقع شده، این سوئیت‌ها یک اتاق با یک تخت 2 نفره و یک سالن نشیمن دارند، اما دارای سرویس اضافه نیستند.

 • سوئیت سلام سی نور: سوئیت‌های سلام هتل سی نور دارای یک اتاق خواب با یک تخت 2 نفره هستند و یک سالن نشیمن دارند، در هر طبقه یک سوئیت سلام واقع شده و این سوئیت‌ها 2 سرویس اضافه به صورت تخت تاشو یا کاناپه‌ی تختخواب شو دارند.

 • سوئیت پرزیدنت سی نور: سوئیت‌های پرزیدنت هتل سی نور دارای 2 باب اتاق خواب هستند که در یکی از آن‌ها یک تخت 2 نفره قرار دارد. این سوئیت‌ها در طبقه‌ 15 هتل واقع شده‌اند و با 180 متر مربع مساحت بزرگ‌ترین و در عین حال شیک‌ترین واحدهای هتل سی نور به شمار می‌روند.

سوالات متداول

پرتکرارترین سوالات مسافران کایت در مورد تور را در اینجا بخوانید.

 خدمات متنوع و متفاوتی از طرف آژانس‌های مسافرتی مختلف برای تورها در نظر گرفته می‌شود، بعضی از آژانس‌ها تنها خدمات رایگان تورها و بعضی دیگر خدمات بیشتری را ارائه می‌دهند. برای مشاهده‌ی خدمات تورهای مختلف می‌توانید به قسمت تورها درهمین صفحه مراجعه کرده و با خدمات تورهای مختلف آشنا شوید.
ارائه‌ی کامل‌ترین خدمات از بهترین هتل‌های ایران و جهان، امکان خرید اقساطی تورها، پشتیبانی 24 ساعته، ارائه‌ی تورها به صورت شخصی سازی شده، همکاری با تامین کنندگان معتبر و... از جمله مزایای خرید تور از کایت می‌باشند.
 ‌اینکه هر مسافر چه اتاقی را برای اقامت انتخاب کند، تنها به سلیقه‌ی مسافران، تعداد آن‌ها و انتظاراتی که از اتاق دارند برمی‌گردد، زیرا هر اتاق ویژگی‌های مخصوص به خود را دارد.
 تورهای مختلف ویژگی‌ها و خدمات گوناگونی از جمله نوع هتل، نوع اتاق، خدمات اتاق، زمان برگزاری تور و... دارند، به همین دلیل قیمت تورها دائما تغییر می‌کند. ما همواره سعی می‌کنیم قیت‌های روی سایت را به روز کنیم، اما اگر تمایل داشتید از قیمت‌های دقیق آگاه شوید می‌توانید با ما تماس بگیرید.
 برخی از اتاق‌ها در یک هتل تنها دارای وعده‌ی صبحانه و برخی دیگر دارای همه‌ی وعده‌های غذایی هستند، این کاملا به تصمیم هتل در مورد اتاق‌هایش بستگی دارد. در صورتی که به صفحه‌ی معرفی اتاق‌ها مراجعه کنید، می‌توانید لیست اتاق‌ها و خدماتشان را ببینید.
 بله، امکان خرید اقساطی تور کیش هتل سی نور مانند تمام تورهای داخلی و خارجی کایت فراهم شده است.
 بله، از جمله قابلیت‌های کایت جمع آوری و ارائه‌ی اطلاعات تورها بر اساس سلیقه و نظر مسافر است، به این قابلیت شخصی سازی تور می‌گویند. در این گونه موارد کارشناسان ما مشخصات تور مثل تعداد روزهای اقامت، نوع اتاق، خدمات اتاق و... را طبق سلیقه‌ی مسافر در تور او لحاظ می‌کنند.
 انتخاب زمان برگزاری تور به زمانی که مسافر برای سفرش در نظر گرفته بستگی دارد، هر زمانی که مسافر قصد سفر داشته باشد تور او در همان زمان برگزار خواهد شد.
 برای رزرو تورهای کایت 3 روش وجود دارد: یکی روش حضوری که با مراجعه‌ی حضوری در کایت و رزرو تور انجام می‌گیرد. دوم روش تلفنی که در آن مسافر پس از مشورت تلفنی با کارشناسان ما تور مورد نظرش را رزرو می‌نماید. سوم رزرو آنلاین و خرید اینترنتی می‌باشد که امکان آن برای بعضی از تورها از جمله تور مشهد هتل سی نور فراهم شده است.
 به دلیل چند تامین کننده بودن کایت، آژانس‌های مسافرتی متعددی تورهای خود را روی سایت ما باز می‌کنند، بنابراین تعداد تورها، انواع خدمات آن‌ها و قیمتشان بسیار متنوع است. در نتیجه امکان تضمین قیمت دقیق تورها وجود ندارد.
 برای انتخاب پرواز تور مشهد، چیزی که اهمیت دارد زمان مورد نظر مسافر برای سفر است، پرواز این تور از میان پروازهای موجود در زمان مد نظر مسافر انتخاب می‌گردد.