سفر به فیلبند با ماشین شخصی | هزینه سفری به بام مازندران  | کایت