وام گردشگری ویژه کرونا (16 میلیون تومانی) و صنایع وابسته  | کایت