روستای استخرگاه ، روستایی چهار فصل در دامنه کوهستان  | کایت