بهترین زمان سفر به کویر ابوزیدآباد چه زمانی است؟ | کایت