گرم‌ترین کویر ایران کجاست؟ بررسی دمای هوای کویرهای ایران | کایت