از سرگیری پروازهای خارجی چه زمانی انجام خواهد شد؟ | کایت