سفر به سیشل | جزایر ماهه، پراسلین، لادیگ و دسروشس | کایت