آیا حمل متادون در فرودگاه، پرواز و کشورهای خارجی ممنوع است؟ | کایت