‫5 تا از تفریحات کیش که بمب آدرنالین را فعال می‌کنند | کایت

$(document).ready(function () { $('#btnSubmitComment').click(function () { if (txtCommtentSubject.value == "" || txtCommentEmail.value == "" || txtCommentContent.value == "") { $.growl.error({ message: 'لطفا فیلد های اجباری را وارد نمایید' }); return false; } $.ajax({ type: "GET", url: "/Index/writeComment", //async: false, data: { type: 'WEBLOG', refid: '44', content: txtCommentContent.value, subject: txtCommtentSubject.value, email: txtCommentEmail.value, website: '' }, success: function (data) { $.growl.notice({ title: "جدید", message: 'درج با موفقیت انجام شد' }); txtCommentContent.value = ""; txtCommentEmail.value = ""; txtCommtentSubject.value = ""; }, error: function (error) { $.growl.error({ message: JSON.parse(error.responseText).CustomErrorMessage }); } }); return false; }) });