قشم بهتره یا چابهار | مقایسه قشم و چابهار از 7 جهت | کایت